Buitengewone Algemene vergadering HoReCa Leuven 6/11/2023 Frietcafe

Aanwezigen: Kevin Vanderauwera, Danny Justens, Gunter Ceunen, Peter Thyssen, Maurice Vanderauwera, Sven Van Extergem, Koen Vanroelen, Eric Derop en Tim Evens.

Verontschuldigd: Koen Romain, Danny Lassaut, Michiel Vanautgaerden en Heidi Jeuris.

Agenda:
1) Goedkeuring nieuwe statuten
2) Varia

De vergadering wordt geopend om 9u50

1 – Goedkeuring nieuwe statuten

  • Met éénparigheid van stemmen besluit de vergadering om de huidige statuten integraal te vervangen door de nieuw bijgevoegde statuten.
  •  Aldus is de lijst van bestuurders Kevin Vanderauwera, Danny Justens, Maurice Vanderauwera, Eric Derop, Heidi Jeuris en Peter Thyssen.

2 – Varia

  • Wie nog collega’s kent die een advertentie willen plaatsen in het Horeca boekje, mogen deze altijd in contact brengen met Rudi. (Leuven Leisure, M museum, Kinepolis…)
  • De statutaire vergadering gaat door op dinsdag 9 januari 2024 om 16u. De locatie wordt later doorgegeven.
  • Tim Evens geeft zijn ontslag als bestuurder wegens familiale redenen. Wij wensen hem veel succes.

De vergadering sluit om 10u30.

 

STATUTEN VAN HORECA LEUVEN
Goedgekeurd in de Algemene Vergadering d.d. 6/11/2023
Ondernemingsnummer : 0417.680.812
Titel I – Benaming, zetel en voorwerp
Artikel 1:
De vereniging werd opgericht door .
De vereniging kiest de benaming: Claessens Jo, De Meirsman Dany, Tettelin Herman,
Stroobants Edmond, Peeters Jean,Vanermen Guy, Klein Fernand, Mertens Henri, Doms Luc,
De Belva Francois.
Artikel 2:
De zetel van de vereniging is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Huidige zetel: IJzerenwegstraat 45 A
3051 Sint – Joris – Weert
Het bestuursorgaan is bevoegd om de zetel te verplaatsen.
Artikel 3:
3.1. De vereniging heeft als belangeloos doel het oprichten van een beroepsorganisatie voor hotels, restaurants, cafés en aanverwanten, in Vlaams-Brabant opdat zij deze ondernemingen kan ondersteunen en hun belangen kan behartigen.
Voor de verwezenlijking van dit belangeloos doel, heeft zij onder meer de volgende activiteiten tot voorwerp:
a) de opbouwende studie van alle economische, financiële en sociale beroepsvraagstukken die de welvaart van alle leden in de hand werken;
b) het behartigen, ter vrijwaring en bevordering van de belangen der leden bij de publieke of private organisaties alwaar hun belangen kunnen geschaad worden;
c) de studie der wetten en verordeningen welke worden toegepast in de sector, teneinde deze op een eenvormige en rechtmatige manier te doen uitvoeren. Waar die het belang der leden schaden, moet worden gestreefd naar wijziging of afschaffing;
d) samenwerking met verenigingen, private en publieke instellingen, die tot de verwezenlijking van een zelfde gelijklopend voorwerp kunnen bijdragen;
e) streven naar verbetering van de beroepsbelangen van de leden;
f) uitgeven van alle documentatie, informatie en tijdschriften – elektronisch en/of op papier – ter bevordering van het beroep, met of zonder publiciteit, maar steeds zonder partijpolitieke bijdragen of partijpolitieke advertenties of advertenties in strijd met de goede zeden;
g) deelname aan huidige of toekomstige organismen die de verbetering van de beroepsbelangen en -bekwaamheid in de hand werken;
h) deelname aan de studie der werkvoorwaarden van het personeel, en desnoods er de toepassing van verwezenlijken in de beroepssector;
i) verdediging van de collectieve beroepsbelangen.
3.2. Gesticht op gronden van zuiver professionele aard, gepaard met de breedste geest van verdraagzaamheid en vrijheid, zal de vereniging zich uitdrukkelijk onthouden van elke activiteit van partijpolitieke of filosofische aard. Zij kan raad verschaffen op iedere schriftelijke of mondelinge vraag.
3.3. Daarnaast kan de vereniging alle activiteiten verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel en haar voorwerp, met inbegrip van bijkomstige winstgevende activiteiten, waarvan de opbrengsten altijd volledig zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van het doel van de vereniging.
Titel II – Leden, toetreding, ontslagen, verbintenissen
Artikel 4:
4.1. De vereniging is samengesteld uit toegetreden leden en effectieve leden. Alle leden aanvaarden de statuten en het reglement van inwendige orde van de vereniging.
4.2. Kunnen toetreden tot de vereniging:
4.2.1.:
a) de hotel-, restaurant-, caféhouders en uitbaters van aanverwante bedrijven uit de horecasector, zowel de fysieke personen als de rechtspersonen,
b) de fysieke personen die maximaal vier jaar voordien behoord hebben tot de categorie 4.2.1.a).
c) de verenigingen met rechtspersoonlijkheid van hotel-, restaurant-, caféhouders en uitbaters van aanverwante bedrijven uit de horecasector, die een voldoende mate van representativiteit hebben in de vertegenwoordigde bedrijfstak. Enkel de onder artikel 4.2.1. van huidige statuten vermelde leden die een nationaal lidmaatschapsnummer hebben toegewezen van Horeca Vlaanderen vzw, kunnen als toegetreden lid erkend worden. De aanvraag tot lidmaatschap van de vereniging aan Horeca Vlaanderen vzw en/of de provinciale organisatie moet gebeuren uiterlijk vóór 31 december en dient elk jaar te worden hernieuwd. Om in aanmerking te komen voor erkenning als lid van Horeca Vlaanderen vzw en/of de provinciale organisatie, moet de vereniging zijn statuten en het reglement van inwendige orde vóór 31 december 2023 hebben aangepast conform het model dat beschikbaar wordt gesteld door Horeca Vlaanderen vzw én moeten de nieuwe statuten vóór 31 december 2023 gepubliceerd zijn in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Degenen die wensen toe te treden tot de vereniging maken dit mondeling of schriftelijk kenbaar aan het bestuursorgaan, vullen de daartoe voorziene documenten in (beschikbaar via de website of via een coördinator van Horeca Vlaanderen vzw) en betalen de lidmaatschapsbijdrage aan Horeca Vlaanderen vzw. Verenigingen moeten een kopie van hun 2laatst gepubliceerde statuten en neergelegde ledenlijst bijvoegen. Wanneer een kandidaat toegetreden lid zich heeft aangemeld bij de vereniging, meldt de vereniging deze kandidatuur onverwijld aan het bestuur van Horeca Vlaanderen vzw en/of aan het provinciaal bestuur. Het bestuur van Horeca Vlaanderen vzw kan kennis nemen van de kandidaturen, oordelen of de kandidaten voldoen aan de voorwaarden van toetreding en de kandidaturen aanvaarden of verwerpen. Bij aanvaarding neemt het lidmaatschap een aanvang vanaf de eerste kalenderdag van de maand volgend op de maand van de ontvangst van de lidmaatschapsbijdrage door Horeca Vlaanderen vzw en loopt tot het einde van de twaalfde maand daarna. Bij verwerping betaalt Horeca Vlaanderen vzw de ontvangen lidmaatschapsbijdrage onverwijld terug aan de kandidaat.
4.2.2. Ereleden
Het bestuur van Horeca Vlaanderen vzw kan de titel van erelid toekennen aan gewezen voorzitters, ondervoorzitters, statutaire secretarissen, statutaire penningmeesters en bestuurders van Horeca Vlaanderen vzw, die aan Horeca Vlaanderen vzw uitzonderlijke diensten hebben bewezen. Ereleden kunnen de algemene vergaderingen bijwonen, evenwel zonder stemrecht, tenzij ze nog de hoedanigheid van effectief lid hebben.
4.2.3. Steunende leden
De titel van steunend lid kan door Horeca Vlaanderen vzw toegekend worden aan fysieke personen en rechtspersonen waarvan de bedrijvigheid in belangrijke mate bijdraagt tot de verwezenlijking van het voorwerp van de vereniging. Fysieke en/of rechtspersonen die behoord hebben tot de categorieën van art. 4.2.1 en/of 4.3. van huidige statuten kunnen de titel van steunend lid toegekend krijgen, tenzij ze minder dan vier jaar voordien nog behoord hebben tot de categorie 4.2.1a). Degenen die wensen toe te treden tot de vereniging vullen de daartoe voorziene documenten in (beschikbaar via de website of via een coördinator van Horeca Vlaanderen vzw) en betalen de lidmaatschapsbijdrage aan Horeca Vlaanderen vzw. Verenigingen moeten een kopie van hun laatst gepubliceerde statuten en neergelegde ledenlijst bijvoegen. Wanneer een kandidaat steunend lid zich heeft aangemeld bij de vereniging, meldt de vereniging deze kandidatuur onverwijld aan het bestuur van Horeca Vlaanderen vzw en aan het provinciaal bestuur. Van zodra het bestuur van Horeca Vlaanderen vzw het lidmaatschap aanvaardt, neemt dit een aanvang bij de ontvangst van de lidmaatschapsbijdrage aan Horeca Vlaanderen vzw en loopt tot het einde van de twaalfde maand daarna. Bij verwerping van de kandidatuur door Horeca Vlaanderen vzw wordt de lidmaatschapsbijdrage, door de vereniging onverwijld terugbetaald aan de kandidaat.
4.3. Als effectieve leden van de vereniging worden slechts fysieke personen erkend die toegetreden lid van de categorie 4.2.1. van huidige statuten zijn of vertegenwoordiger van een toegetreden rechtspersoon van de categorie 4.2.1. van huidige statuten. Onder “vertegenwoordiger van een toegetreden rechtspersoon van de categorie 4.2.1. van huidige statuten” dient verstaan te worden: de zaakvoerder, bestuurder of afgevaardigde bestuurder of 3het personeelslid dat de dagelijkse leiding voert over de horecaonderneming en in de arbeidsrechtelijke verhoudingen als vertegenwoordiger van de werkgever erkend wordt. Effectieve leden die behoren tot de categorie 4.2.1.c) van huidige statuten kunnen slechts vertegenwoordigd worden door één van hun leden fysiek persoon die zelf beantwoordt aan de voorwaarden van artikel 4.2.1.a) van huidige statuten.
4.4. Het aantal leden is niet beperkt maar mag niet minder dan drie bedragen.
4.5. Het bestuursorgaan houdt op de zetel van de vereniging een register van de leden. Dit register vermeldt de naam, voornaam en woonplaats van de leden of, ingeval het een rechtspersoon betreft, de naam, rechtsvorm en het adres van de zetel. Het bestuursorgaan schrijft alle beslissingen over de toetreding, uittreding of uitsluiting van leden in dat register in binnen acht dagen nadat het van de beslissing in kennis is gesteld. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm. Alle leden kunnen op de zetel van de vereniging het register van de leden raadplegen. Daartoe richten zij een schriftelijk verzoek aan het bestuursorgaan met wie zij een datum en het uur van de raadpleging van het register overeenkomen. Dit register kan niet worden verplaatst.
Artikel 5:
5.1. De toegetreden leden categorie 4.2.1. van huidige statuten en de steunende leden hernieuwen hun lidmaatschap voor een volgende periode van twaalf maanden door de betaling van de lidmaatschapsbijdrage aan Horeca Vlaanderen vzw.
5.2. Elk lid kan ontslag nemen uit de vereniging door zijn lidmaatschap op te zeggen mits schriftelijke kennisgeving aan het bestuur. Het ontslag gaat onmiddellijk in de dag nadat het aangetekend schrijven werd ontvangen. Het aangetekend schrijven wordt geacht ontvangen te zijn de derde werkdag na de dag van de verzending.
5.3. Een lid dat zijn jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage aan Horeca Vlaanderen vzw niet tijdig betaalt of niet meer voldoet aan de hoedanigheid zoals bepaald in artikel 4.2.1. van huidige statuten, wordt geacht ontslag te nemen uit de vereniging.
5.4. Een toegetreden lid categorie 4.2.1. kan worden uitgesloten door de Algemene Vergadering indien 2/3de van de effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd is en met een 2/3de meerderheid van de uitgebrachte stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden. Het voornemen tot uitsluiting moet worden aangegeven in de oproeping van de Algemene Vergadering. Ereleden en steunende leden kunnen worden uitgesloten door beslissing van het bestuursorgaan.
5.5. Het lid dat zijn hoedanigheid van lid van de vereniging verloren heeft of vrijwillig is uitgetreden, heeft geen recht meer op de voordelen die aan het lidmaatschap zijn verbonden. Het kan ook geen teruggave eisen, geheel of gedeeltelijk, van de lidmaatschapsbijdrage of het herstel eisen van verloren rechten.
Artikel 6:
6.1. De jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage, met uitzondering van deze van de ereleden, wordt door het bestuur van Horeca Vlaanderen vzw vastgesteld en door haar geïnd. De ereleden zijn niet gehouden een lidmaatschapsbijdrage te betalen.
6.2. Het tijdstip en de modaliteiten van de betaling van de jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage worden vastgelegd in het reglement van inwendige orde van Horeca Vlaanderen vzw.
6.3. De betaling van het lidgeld aan Horeca Vlaanderen vzw geeft toegang tot de documentatie en recht op de dienst- en adviesverlening van de vereniging, aan de voorwaarden bepaald door het bestuur 
Artikel 7:
Het lidmaatschap houdt geen enkele aansprakelijkheid in voor de verbintenissen van de vereniging.
Artikel 8:
Alle leden kunnen, door middel van een schriftelijk verzoek gericht aan het bestuursorgaan, op de zetel van de vereniging het register van de leden raadplegen, alsmede alle notulen en beslissingen van de Algemene Vergadering, van het bestuur en van de personen, al dan niet met een bestuursfunctie, die bij de vereniging of voor rekening ervan een mandaat bekleden, evenals alle boekhoudkundige stukken van de vereniging.
Titel III – Algemene Vergadering
Artikel 9:
9.1. De Algemene Vergadering is samengesteld uit de leden zoals bepaald in artikel 4.3. van huidige statuten. De ereleden en steunende leden kunnen worden uitgenodigd maar hebben geen stemrecht.
9.2. De Algemene Vergadering is de hoogste instantie van de vereniging. Aan haar uitsluitende bevoegdheid zijn voorbehouden:
– de wijziging van de statuten;
– de verkiezing en de afzetting van de voorzitter, de ondervoorzitter, de statutaire secretaris en de statutaire penningmeester;
– de benoeming en de afzetting van de bestuurders;
– de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend;
– de kwijting aan de bestuurders en commissarissen;
– de goedkeuring van de begroting en van de rekeningen;
– de uitsluiting van de leden;
– de ontbinding van de vereniging;
– de omzetting van de vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk;
– alle gevallen waarin de statuten het vereisen.
9.3. Het bestuur roept elk jaar een Algemene Vergadering bijeen uiterlijk op het einde van het tweede trimester na het einde van het boekjaar, op plaats en uur meegedeeld in de oproepingen. De vergaderingen hebben plaats in het werkingsgebied van de vereniging zoals vermeld in artikel 3.1 van deze statuten. Het bestuur stelt de agenda op. De agenda vermeldt tevens de voorstellen die door ten minste één twintigste van de leden werden meegedeeld aan het bestuur en die ten minste 20 dagen voor de Algemene Vergadering bij het bestuursorgaan zijn toegekomen. De oproeping wordt door de voorzitter van het bestuur per brief of per email verstuurd aan de leden, ten laatste vijftien kalenderdagen vóór de vergadering, en de oproeping bevat de agenda van de Algemene Vergadering. De vergadering mag enkel beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda vermeld staan. De leden van het bestuur wonen de algemene vergadering bij en hebben alleen stemrecht wanneer zij tevens de hoedanigheid van effectief lid hebben.
9.4. De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of bij diens afwezigheid door de ondervoorzitter of bij diens afwezigheid door de statutaire secretaris of bij diens afwezigheid door het oudst aanwezig effectief lid. Bij afwezigheid van de statutaire secretaris duidt degene die de Algemene Vergadering voorzit de secretaris van de Algemene Vergadering aan.
9.5. Elk lid van de Algemene Vergadering heeft één stem en kan zich op deze vergadering doen vertegenwoordigen door een ander effectief lid en houder van een schriftelijke ondertekende volmacht. Een effectief lid kan slechts één ander effectief lid vertegenwoordigen.
9.6. De vergadering is geldig samengesteld ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde leden en alle beslissingen worden genomen bij meerderheid van twee derden van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen, behalve indien de wet of de statuten het anders bepalen.
9.7. De beslissingen van de Algemene Vergadering worden opgetekend in processen-verbaal, ondertekend door degene die de vergadering voorzit, door de secretaris van de Algemene Vergadering en door de leden die dit wensen. De processen-verbaal die dienen om te worden voorgelegd in rechte of in feite, worden door de voorzitter of door twee bestuurders ondertekend. Belanghebbende derden kunnen op de zetel van de vereniging inzage krijgen in de beslissingen van de Algemene Vergadering; zij dienen hun gemotiveerd verzoek tot inzage schriftelijk te richten aan het bestuur.
9.8. Het bestuur kan een buitengewone Algemene Vergadering samengeroepen, telkens wanneer de omstandigheden dit vereisen. De buitengewone Algemene Vergadering kan slechts vergaderen wanneer 2/3de van de effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien dit niet het geval is, dient een tweede oproeping te worden verzonden. Deze nieuwe buitengewone Algemene Vergadering mag niet plaatsvinden binnen de 15 dagen volgend op de eerste vergadering. De nieuwe buitengewone Algemene Vergadering besluit op geldige wijze, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden. Het bestuur moet een buitengewone Algemene Vergadering bijeenroepen wanneer ten minste één vijfde 6van de leden hierom een schriftelijke aanvraag indient. In dit geval moet het bestuur de oproeping voor de Algemene Vergadering ten laatste op de 21ste dag na de aanvraag versturen. De Algemene Vergadering moet plaatsvinden binnen de dertig dagen volgend op de aanvraag, op plaats en uur bepaald door het bestuur.
9.9. De Algemene Vergadering kan beslissen tot afzetting van een bestuurder tijdens zijn mandaat en tevens uitsluiting van de bestuurder als lid van de vereniging. Voor beide afzonderlijke beslissingen is een bijzondere meerderheid nodig: 2/3de van de leden moet aanwezig zijn en 2/3de van de aanwezige leden moet voor stemmen opdat een bestuurder/lid kan worden afgezet/uitgesloten. Een bestuurder/lid die/dat zich in de pers, tijdens interne of externe vergaderingen van de vereniging of op enige andere plaats negatief uitlaat over hetzij de vereniging hetzij Horeca Vlaanderen vzw of een bestuurder/lid die/dat de fysieke en/of psychische integriteit van andere leden van de vereniging en/of van Horeca Vlaanderen vzw aantast, kan worden afgezet voor zover dit agendapunt in de oproeping wordt vermeld, met inachtname van de aanwezigheids- en meerderheidsvereiste en nadat hij/zij door de Algemene Vergadering werd gehoord. Dit voorbeeld is exemplatief voor een mogelijkheid tot afzetting. Er zijn andere mogelijke redenen op grond waarvan een bestuurder kan worden afgezet tijdens zijn mandaat. De in huidig artikel vermelde regels dienen steeds te worden gevolgd indien de Algemene Vergadering een bestuurslid dan wel een lid wil afzetten/uitsluiten. De betaalde lidmaatschapsbijdragen kunnen door de bestuurder/het lid niet worden teruggevorderd.
9.10. Het bestuursorgaan kan de leden de mogelijkheid geven om op afstand deel te nemen aan de Algemene Vergadering door middel van een door de vereniging ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. De leden kunnen elektronisch deelnemen aan de stemming. De voorwaarden en procedure omschreven in artikel 9:16/1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen worden nageleefd. Het bureau van de Algemene Vergadering, bestaande uit de voorzitter en de statutaire secretaris, kan niet elektronisch aan de vergadering deelnemen.
Titel IV – Voorzitter, ondervoorzitter, statutaire secretaris en statutaire penningmeester
Artikel 10:

10.1. De voorzitter van de vereniging wordt verkozen door de Algemene Vergadering voor een periode van vier jaar. Hij is na vier jaar ontslagnemend en herkiesbaar.
a) Indien er één of twee kandidaten zijn, wordt in één stemronde de kandidaat verkozen die minstens de helft plus één van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen haalt.
b) Indien er meer dan twee kandidaten zijn, wordt in één stemronde die kandidaat verkozen die minstens twee derden van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen haalt. Bij ontstentenis hiervan zal in een tweede stemronde met een meerderheid van minstens de helft plus één van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen gekozen worden tussen de twee kandidaten die in de eerste stemronde het grootst aantal stemmen behaalden.
10.2. Ieder fysiek persoon die ofwel toegetreden lid is van de categorie 4.2.1.a) van huidige statuten ofwel vertegenwoordiger is van een rechtspersoon van de categorie 4.2.1.c) van 7huidige statuten ofwel toegetreden lid is van de categorie 4.2.1.b) van huidige staturen, kan zich kandidaat stellen voor het voorzitterschap. De kandidaturen worden ingediend bij de vereniging. De kandidatenmoeten onderdaan zijn van een Lidstaat van de Europese Unie. De vereniging geeft alle bij haar ingediende kandidaturen door aan het bestuur van Horeca Vlaanderen vzw. Het reglement van inwendige orde bepaalt de vormvoorschriften voor het indienen van de kandidaturen en de wijze en het verloop van de verkiezing.
10.3. Het mandaat van voorzitter is onverenigbaar met de functie van ondervoorzitter, statutaire secretaris of penningmeester van de vereniging en met die van voorzitter, ondervoorzitter, secretaris of penningmeester van Horeca Vlaanderen vzw. Het mandaat van voorzitter is onverenigbaar met een functie van sectorcommissievoorzitter. Het mandaat van voorzitter is onverenigbaar met de functie van voorzitter van een provinciale horecavereniging. Binnen een termijn van zes maanden na zijn verkiezing zal de voorzitter ontslag nemen uit de hiervoor genoemde functies.
10.4. De voorzitter blijft zijn mandaat uitoefenen tot de Algemene Vergadering een nieuwe voorzitter gekozen heeft, behalve indien hij zelf zijn ontslag indient, dan geldt artikel 12.9 van huidige statuten
Artikel 11:
11.1. De eventuele ondervoorzitter, de statutaire secretaris en de statutaire penningmeester worden verkozen door de Algemene Vergadering voor een periode van vier jaar en zijn herkiesbaar.
a) In het geval er één of twee kandidaat-ondervoorzitters, één of twee kandidaat- secretarissen, respectievelijk één of twee kandidaat-penningmeesters zijn, wordt in één stemronde die kandidaat verkozen die minstens de helft plus één van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen haalt.
b) In het geval er meer dan twee kandidaat-ondervoorzitters, kandidaat-secretarissen, respectievelijk kandidaat-penningmeesters zijn, wordt in één stemronde die kandidaat verkozen die minstens twee derden van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen haalt. Bij ontstentenis hiervan zal in een tweede stemronde met een meerderheid van minstens de helft plus één van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen gekozen worden tussen de twee kandidaten die in de eerste stemronde het grootst aantal stemmen behaalden.
11.2. Elk fysiek persoon die ofwel toegetreden lid is van de categorie 4.2.1.a) van huidige statuten ofwel vertegenwoordiger is van een rechtspersoon van de categorie 4.2.1.c) van huidige statuten ofwel toegetreden lid is van de categorie 4.2.1.b) van huidige statuten, kan zich kandidaat stellen voor de functie van ondervoorzitter. Elk fysiek persoon toegetreden lid kan zich kandidaat stellen voor de functie van secretaris of penningmeester. De kandidaturen worden ingediend bij de vereniging. De vereniging geeft alle bij hen ingediende kandidaturen door aan het bestuur van Horeca Vlaanderen vzw. Het reglement van inwendige orde bepaalt de vormvoorschriften voor het indienen van de kandidaturen en de wijze en het verloop van de verkiezingen.
11.3. Het mandaat van ondervoorzitter, secretaris en penningmeester is onverenigbaar met een functie van voorzitter en respectievelijk ondervoorzitter, secretaris of penningmeester van de vereniging. Het mandaat van ondervoorzitter, secretaris en penningmeester is onverenigbaar met een functie van voorzitter van Horeca Vlaanderen vzw. Binnen een termijn van zes maanden na hun verkiezing tot ondervoorzitter, secretaris of penningmeester zullen zij ontslag nemen uit hiervoor genoemde functies, andere dan de functie die behouden blijft.
11.4. De ondervoorzitter, statutaire secretaris en statutaire penningmeester blijven hun mandaat uitoefenen tot de Algemene Vergadering een eventuele nieuwe ondervoorzitter, respectievelijk een nieuwe statutaire secretaris en een nieuwe statutaire penningmeester gekozen heeft.
11.5. De verkiezingen voor de functies van ondervoorzitter en voorzitter vinden plaats met twee jaar verschil van elkaar.
11.6. Tot aan de verkiezingen van 2024 geldt de volgende (overgangs)regeling met betrekking tot de functies van voorzitter, eventuele ondervoorzitter, statutaire secretaris en statutaire penningmeester: Het mandaat van voorzitter, dat in 2024 vacant wordt gesteld, zal eenmalig slechts voor twee jaar gelden. In 2026 wordt de functie van voorzitter opnieuw vacant gesteld;
– Het mandaat van ondervoorzitter(s), dat in 2024 vacant wordt gesteld, geldt voor vier jaar. In 2028 wordt de functie van ondervoorzitter opnieuw vacant gesteld;
– Het mandaat van statutair secretaris, dat in 2024 vacant wordt gesteld geldt voor vier jaar. In 2028 wordt de functie van statutair secretaris opnieuw vacant gesteld;
– Het mandaat van statutair penningmeester dat in 2024 vacant wordt gesteld, geldt voor vier jaar. In 2028 wordt de functie van statutair penningmeester opnieuw vacant gesteld.
11.7. Indien de voorzitter, ondervoorzitter, statutaire secretaris of statutaire penningmeester zijn functie vroegtijdig beëindigt, heeft dit geen invloed op het mandaat van de huidig voorzitter, ondervoorzitter, statutaire secretaris of statutaire penningmeester.
11.8. Het is de voorzitter, ondervoorzitter, statutaire secretaris, statutaire penningmeester en (eventueel aanwezig) afgevaardigd bestuurder niet toegelaten zich kandidaat te stellen voor een politiek mandaat, zij het op gemeentelijk, provinciaal, regionaal, federaal dan wel Europees niveau . Vanaf het ogenblik dat hij zich kandidaat stelt voor een dergelijk politiek mandaat, moet hij onmiddellijk ontslag nemen uit zijn functie bij de vereniging.
Titel V – Bestuur
Artikel 12:
12.1. De vereniging wordt bestuurd door een bestuur, dat samengesteld is uit:
a) de voorzitter, de eventuele ondervoorzitter, de statutaire secretaris en de statutaire penningmeester, verkozen zoals bepaald in de artikelen 10 en 11 van huidige statuten;
b) eventuele bestuurders die door de Algemene Vergadering van leden gekozen worden voor een periode van 2 jaar uit de kandidaten. Het reglement van inwendige orde bepaalt de vormvoorschriften voor het indienen van de kandidaturen en de wijze en het verloop van de verkiezing. Bestuurders zijn herkiesbaar.
12.2. Kunnen toegevoegd worden aan het bestuur, evenwel zonder stemrecht:
•de directeur en/of de afgevaardigd bestuurder en/of de communicatie-coördinator en/of een ander persoon verbonden met de vereniging.
•experten, voor zover het bestuur beslist dat dit nuttig en nodig is.
12.3. Het bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter of bij diens afwezigheid door de ondervoorzitter of bij diens afwezigheid door de statutaire secretaris of bij diens afwezigheid door de oudste aanwezige bestuurder.
12.4. Wanneer een bestuurder in één kalenderjaar drie maal afwezig was voor bestuursvergaderingen zonder voorafgaandelijke schriftelijke verontschuldiging, ofwel in reactie op de uitnodiging voor de vergadering ofwel aan de voorzitter, zal deze niet meer kunnen worden opgenomen in het bestuur na afloop van zijn mandaat.
12.5. Het bestuur vergadert op uitnodiging van de voorzitter minstens zesmaal per jaar of telkens de omstandigheden dit vereisen. Het bestuur kan ook bijeengeroepen worden op schriftelijke aanvraag van zes leden van het bestuur.
12.6. De bestuurders zijn niet persoonlijk gebonden door de verbintenissen van de vereniging. Zij zijn alleen verantwoordelijk voor de vervulling van de aan hen opgedragen taak en aansprakelijk voor de tekortkomingen in hun bestuur.
12.7. Wanneer de voorzitter verhinderd is, kan deze zich laten vertegenwoordigen door een andere bestuurder.
12.8. Een bestuurder die zijn mandaat vroegtijdig wil beëindigen, moet dit schriftelijk aan de voorzitter kenbaar maken.
12.9. Wanneer de voorzitter, ondervoorzitter, statutaire secretaris of statutaire penningmeester vroegtijdig hun mandaat beëindigen, duidt het bestuur een bestaande bestuurder aan die het vrijgekomen mandaat zal vervullen tot aan de volgende Algemene Vergadering, die de verkiezing moet organiseren om het vrijgekomen mandaat in te vullen, tot het einde van de oorspronkelijke termijn. De voorzitter, ondervoorzitter, statutaire secretaris of statutaire penningmeester die hun mandaat vroegtijdig willen beëindigen, moeten dit schriftelijk aan het bestuur kenbaar maken.
12.10. Het bestuur is geldig samengesteld ongeacht het aantal aanwezige bestuurders en alle beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, met uitzondering van de beslissingen die betrekking hebben op het inwendig reglement waarvoor een twee derde meerderheid vereist is, en worden vermeld in een proces-verbaal 10ondertekend door de voorzitter van de vergadering. Bij staking van stemmen, is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend.
12.11. Op eenvoudig verzoek van één bestuurder gebeurt een stemming schriftelijk. In een dergelijk geval stelt de voorzitter van de vergadering twee stemmentellers aan.
12.12. De leden van het bestuur kunnen een onkostenvergoeding ontvangen voor hun mandaat.
12.13. Indien een bestuurder bij een agendapunt, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang heeft van vermogensrechtelijke aard dat strijdig is met de belangen van de vereniging, moet hij of zij dit melden aan het bestuursorgaan vooraleer het bestuursorgaan een besluit neemt. De bestuurder met het tegenstrijdige belang mag niet deelnemen aan de beraadslaging, noch stemmen over dit punt. Zijn verklaring en toelichting over het strijdig belang worden opgenomen in de notulen van de vergadering van het bestuursorgaan die de beslissing moet nemen. Indien de meerderheid van de bestuurders een belangenconflict heeft, dan wordt de beslissing of verrichting voorgelegd aan de Algemene Vergadering. Deze procedure is niet van toepassing indien de beslissing betrekking heeft op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.
12.14. Bestuurdersaansprakelijkheid – letterlijke overname uit het wetboek vennootschappen en verenigingen (Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen):
“Art. 2:56. De in artikel 2:51 bedoelde personen en alle andere personen die ten aanzien van de rechtspersoon werkelijke bestuursbevoegdheid hebben of hebben gehad zijn jegens de rechtspersoon aansprakelijk voor fouten begaan in de uitoefening van hun opdracht. Dit geldt ook jegens derden voor zover de begane fout een buitencontractuele fout is. Deze personen zijn evenwel slechts aansprakelijk voor beslissingen, daden of gedragingen die zich kennelijk buiten de marge bevinden waarbinnen normaal voorzichtige en zorgvuldige bestuurders, geplaatst in dezelfde omstandigheden, redelijkerwijze van mening kunnen verschillen. Indien het bestuursorgaan een college vormt, is hun aansprakelijkheid voor de beslissingen of nalatigheden van dit college hoofdelijk. Zelfs indien het bestuursorgaan geen college vormt, zijn diens leden zowel jegens de rechtspersoon als jegens derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van overtredingen van de bepalingen van dit wetboek of van de statuten van de rechtspersoon. Wat fouten bedoeld in het tweede en derde lid betreft waaraan zij geen deel hebben gehad, zijn zij evenwel van hun aansprakelijkheid ontheven indien zij de beweerde fout hebben gemeld aan alle andere leden van het bestuursorgaan, of, in voorkomend geval, aan het collegiaal bestuursorgaan en aan de raad van toezicht. Indien zij gebeurt aan een collegiaal bestuurs- of toezichtsorgaan, wordt deze melding, evenals de bespreking waartoe zij aanleiding geeft, opgenomen in de notulen.
Art. 2:57. § 1. De aansprakelijkheid bedoeld in artikel 2:56, elke andere schadeaansprakelijkheid die voortvloeit uit dit wetboek of andere wetten of reglementen ten 11laste van de personen vermeld in artikel 2:51, evenals de aansprakelijkheid voor de schulden van de rechtspersoon bedoeld in de artikelen XX.225 en XX.227 van het Wetboek van economisch recht is beperkt tot de volgende bedragen:
1° 125 000 euro, in rechtspersonen die in de drie boekjaren voorafgaand aan de instelling van de aansprakelijkheidsvordering of over de periode sinds de oprichting indien er sindsdien minder dan drie boekjaren zijn verlopen, een gemiddelde omzet op jaarbasis van minder dan 350 000 EUR, exclusief de belasting over de toegevoegde waarde, hebben verwezenlijkt, en waarvan het gemiddelde balanstotaal over diezelfde periode niet hoger was dan 175 000 euro;
2° 250 000 euro, in rechtspersonen die niet onder het 1° vallen en die in de drie boekjaren voorafgaand aan de instelling van de aansprakelijkheidsvordering of over de periode sinds de oprichting indien er sindsdien minder dan drie boekjaren zijn verlopen een gemiddelde omzet op jaarbasis van minder dan 700 000 euro, exclusief de belasting over de toegevoegde waarde, hebben verwezenlijkt, en waarvan het gemiddelde balanstotaal over dezelfde periode niet hoger was dan 350 000 euro;
3° 1 miljoen euro, in rechtspersonen die niet onder het 1° en 2°, vallen en die in de drie boekjaren voorafgaand aan de instelling van de aansprakelijkheidsvordering of over de periode sinds de oprichting indien er sindsdien minder dan drie boekjaren zijn verlopen, niet meer dan één van de volgende criteria hebben overschreden:
– gemiddelde omzet exclusief de belasting over de toegevoegde waarde op jaarbasis: 9 000 000 euro;
– gemiddeld balanstotaal: 4 500 000 euro;
4° 3 miljoen euro, in rechtspersonen die niet onder het 1°, 2° en 3°, vallen en die in de drie boekjaren voorafgaand aan de instelling van de aansprakelijkheidsvordering of over de periode sinds de oprichting indien er sindsdien minder dan drie boekjaren zijn verlopen de grenzen vermeld in het 3°, overschreden hebben, maar geen enkele van de grenzen vermeld in het 5°, hebben bereikt of overschreden;
5° 12 miljoen euro, in organisaties van openbaar belang en in rechtspersonen die niet onder het 1°, 2°, 3° en 4°, vallen en die in de drie boekjaren voorafgaand aan de instelling van de aansprakelijkheidsvordering of over de periode sinds de oprichting indien er sindsdien minder dan drie boekjaren zijn verlopen minstens één van volgende grenzen bereikt of overschreden hebben:
– gemiddeld balanstotaal van 43 miljoen euro;
– gemiddelde omzet exclusief de belasting over de toegevoegde waarde op jaarbasis van 50 miljoen euro. Voor rechtspersonen die in toepassing van artikel III.85 van het Wetboek van economisch recht een vereenvoudigde boekhouding voeren, moet onder omzet worden verstaan het bedrag van de andere dan niet-recurrente ontvangsten en onder balanstotaal het grootste van de twee bedragen vermeld onder de bezittingen en de schulden. Telkens als de stijgingen of dalingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen op 1 januari van het volgende jaar leiden tot een stijging of daling van 5 % of meer, worden de hierboven vermelde bedragen betreffende balanstotaal en omzet vanaf dezelfde datum met hetzelfde percentage verhoogd of verlaagd. Die aanpassingen worden bij een bericht in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt. Het indexcijfer van december 2017 geldt als basis.
12§ 2. De aansprakelijkheidsbeperking bedoeld in paragraaf 1 geldt zowel tegenover de rechtspersoon als tegenover derden, en ongeacht de contractuele of buitencontractuele grondslag van de aansprakelijkheidsvordering. De maximale bedragen gelden voor alle in paragraaf 1 bedoelde personen samen. Zij gelden per feit of geheel van feiten dat aanleiding kan geven tot aansprakelijkheid, ongeacht het aantal eisers of vorderingen.
§ 3. De aansprakelijkheidsbeperking bedoeld in paragraaf 1 geldt niet:
1° in geval van lichte fout die eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt, van zware fout, van bedrieglijk opzet of oogmerk om te schaden in hoofde van de persoon die aansprakelijk wordt gesteld;
2° voor de in de artikelen 5:138, 1° tot 3°, 6:111, 1° tot 3°, en 7:205, 1° tot 3° bedoelde verplichtingen;
3° voor de hoofdelijke aansprakelijkheid als bedoeld in de artikelen 442quater en 458 van het Wetboek van inkomstenbelastingen 1992 en de artikelen 73sexies en 93undeciesC van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde;
4° voor de hoofdelijke aansprakelijkheid als bedoeld in artikel XX.226 van het Wetboek van economisch recht.
Art. 2:58. De aansprakelijkheid van een lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder kan niet verder worden beperkt dan vermeld in artikel 2:57. De rechtspersoon, zijn dochtervennootschappen of de door hem gecontroleerde entiteiten mogen de in het eerste lid vermelde personen niet vooraf exonereren of vrijwaren voor hun aansprakelijkheid jegens de vennootschap of jegens derden. Elke bepaling in de statuten, in een overeenkomst of een eenzijdige wilsuiting die strijdig is met de bepalingen van dit artikel wordt voor niet geschreven gehouden.”
Artikel 13:
13.1. Het bestuur bezit de meest uitgebreide rechten om de vereniging te besturen en haar doelstellingen te verwezenlijken, met uitzondering van hetgeen de wet en de statuten voorbehouden aan de Algemene Vergadering Het bestuur kan overeenkomsten afsluiten, roerende en onroerende goederen kopen, verkopen, verwisselen, verwerven, overdragen, verhuren. Hij treft beslissingen inzake de aanvaarding van giften en legaten, de ontlening van gelden op lange of korte termijn, hij staat rechten toe op roerende en onroerende goederen zoals voorrechten, hypotheken en pandrechten alsook beslaglegging en opheffing van alle beslagen en hypotheken. Het bestuursorgaan kan één of meer dagelijkse bestuurders aanstellen (infra titel VI). Het bestuursorgaan beslist over de aanwerving en het ontslag van een afgevaardigd bestuurder en een boekhouder en bepaalt hun wedden en bevoegdheden. Het bestuursorgaan kan een rekening openen bij een erkende financiële instelling en beslist over het financieel beleid. Hij neemt alle maatregelen nodig voor de uitvoering van de beslissingen van de Algemene Vergadering.
13.2. Het bestuur is het orgaan van de vereniging dat de beslissingen neemt op bestuurlijk vlak, het beleid uitvoert en het strategisch beleid bepaalt. Het bestuur informeert zich op basis van de adviezen van de verschillende secties en eventuele werkgroepen. Tot de bevoegdheden van het bestuur behoren tevens:
– de bevoegdheden voorzien in de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1);
– de boekhouding van de vereniging;
– het opstellen van een reglement van inwendige orde, dat de interne werking van de vereniging regelt, de samenwerking met andere beroepsorganisaties al dan niet uit de horecasector, de modaliteiten voor afvaardiging in officiële diensten, enzovoort.
– het oprichten van studie- of navorsingsgroepen;
– de aanduiding van de vertegenwoordigers van de vereniging in raden van bestuur, commissies en organisaties ,
– de inrichting van secties en werkgroepen en de aanstelling van sectie- en werkgroepverantwoordelijken onder de aangesloten leden.
– het overdragen van een gedeelte van zijn bevoegdheden aan het dagelijks bestuur, zoals omschreven in artikel 14. Het bestuur kan eveneens schriftelijke ondertekende volmachten verlenen voor specifieke mandaten.
13.3. Het bestuur beslist over de aansluiting bij eender welke andere vereniging of groepering, waarvan het voorwerp bijdraagt tot de realisatie van de doelstellingen van de vereniging, zowel op lokaal, nationaal, Europees of internationaal vlak en binnen de beperkingen zoals voorzien in artikel 3 van huidige statuten.
Titel VI – Dagelijks Bestuur
Artikel 14:
14.1. Als er een Dagelijks Bestuur wordt aangesteld, dan is dit samengesteld uit:
a) de voorzitter, eventuele ondervoorzitter, statutaire secretaris en statutaire penningmeester van de vereniging;
b) andere leden die verbonden zijn met de vereniging kunnen op uitnodiging deelnemen aan de vergaderingen van het dagelijks bestuur, zonder dat zij over beslissingsrecht beschikken. Ingeval de voorzitter op een vergadering van het Dagelijks bestuur niet aanwezig kan zijn, mag hij/zij door één van de bestuursleden van de vereniging vervangen worden. De dagelijkse bestuurders oefenen hun mandaat als college uit. Dat wil zeggen dat zij beslissingen kunnen nemen mits een 2/3de meerderheid van stemmen.
14.2. Het Dagelijks Bestuur vergadert volgens de modaliteiten bepaald in het reglement van inwendige orde telkens als nodig en heeft de volgende bevoegdheden:
– het dagelijks bestuur van de vereniging;
– het uitvoeren van de beslissingen van het bestuur;
– het samenstellen en opvolgen van de dossiers;
– het voorbereiden van de agenda van de vergaderingen van het bestuur, waarbij de door lokale afdelingen gevraagde punten op de agenda moeten worden geplaatst;
– de algemene administratie om de goede werking op de vereniging te verzekeren;
– de personeelsadministratie en het aanwerven en ontslaan van personeel en hun wedden en bevoegdheden vastleggen, zolang het binnen de budgettering blijft. Indien het niet binnen de budgettering blijft, beslist het bestuur.
14.3. De agenda van het Dagelijks Bestuur wordt ter informatie aan de bestuursleden bezorgd. Het Dagelijks Bestuur brengt op de eerstvolgende bestuursvergadering verslag uit van zijn werkzaamheden en legt alle beslissingen, die bij hoogdringendheid genomen werden, voor ter bekrachtiging. De leden van het Dagelijks Bestuur nemen deel aan de Algemene Vergadering, zonder dat de hoedanigheid als dagelijks bestuurder hem of haar evenwel stemrecht geeft.
14.4. Het mandaat van de dagelijkse bestuurders kan door het bestuursorgaan te allen tijde herroepen worden. Elke dagelijkse bestuurder kan op elk moment ontslag nemen door dit schriftelijk mee te delen aan het bestuursorgaan. Hierbij moeten de eventuele contractueel bepaalde voorwaarden nageleefd worden.
14.5. De benoeming en ambtsbeëindiging van de dagelijkse bestuurders worden openbaar gemaakt door neerlegging in het verenigingsdossier op de griffie van de ondernemingsrechtbank, en door publicatie van een uittreksel in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.
Titel VII – Handtekeningen – begroting – rekeningen
Artikel 15:
15.1. Alle verrichtingen van dagelijks bestuur of verrichtingen die gedaan worden in uitvoering van beslissingen van het bestuur worden door de voorzitter of een aangestelde afgevaardigde ondertekend.
15.2. Alle financiële verrichtingen, zoals kwijtschriften, cheques, bankeffecten van financiële instellingen en postmandaten, die noodzakelijk zijn voor de dagelijkse uitgaven, worden ondertekend door de voorzitter of de statutaire penningmeester. Het bestuur kan bijzondere volmachten geven voor de dagelijkse en recurrente betalingen, waarvan zij een exhaustieve lijst opstelt.
15.3. Voor alle andere bestuurlijke en financiële verrichtingen is de voorafgaande goedkeuring van het bestuur vereist en moet de ondertekening gebeuren door de voorzitter en/of de penningmeester en/of een aangestelde afgevaardigde.
Artikel 16:
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.
Artikel 17:
Op 31 december van ieder jaar worden de rekeningen gesloten en eindigt het boekjaar (zie artikelen 3:47 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen). De jaarrekening wordt samen met de begroting van het volgende dienstjaar door het bestuur binnen de zes maanden na de sluiting van het boekjaar ter goedkeuring aan de eerstvolgende Algemene Vergadering voorgelegd.
Artikel 18:
15De vereniging kan vrij beschikken over de toegewezen middelen aan haar gestort door haar provinciale horecavereniging en/of door Horeca Vlaanderen vzw, zonder te mogen afwijken van het doel zoals omschreven in artikel 3 van de huidige statuten. Uitzonderingen op deze bestedingsautonomie kunnen worden vastgelegd in het reglement van inwendige orde.
Artikel 19:
De Algemene Vergadering bepaalt de bestemming van het saldo van de rekeningen.
Titel VIII – Ontbinding, vereffening
Artikel 20:
20.1. De Algemene Vergadering kan de vereniging ontbinden mits inachtneming van de artikelen 2:109 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
20.2. In geval van ontbinding worden de netto activa overgemaakt aan Horeca Vlaanderen vzw, zijnde een bedrijvigheid waarvan de doelstellingen verenigbaar zijn met deze van de vereniging, zoals vermeld in artikel 3.1. van huidige statuten. De Algemene Vergadering duidt de vereffenaars aan en stelt hun bezoldiging vast.
Titel IX – Overgangsbepalingen
Artikel 21:
Huidige statuten worden van kracht op 6/11/2023